Informacje dla autorów

 1. Materiały (dotychczas niepublikowane) nadesłane do "Doctriny" nie powinny przekraczać objętości jednego arkusza autorskiego (max. 40 tys. znaków – preferowane są teksty krótsze).
 2. Przypisy należy umieszczać (przy zachowaniu ciągłej numeracji) na poszczególnych stronach tekstu (przypisy dolne), stosując jednolity zapis i nomenklaturę łacińską:
 • w opisie książek: początkowa litera imienia i nazwisko autora, tytuł pracy (kursywą), tom (część), miejsce i rok wydania, numer strony;
 • w opisie artykułów: początkowa litera imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma, rok wydania, numer zeszytu, numer strony;
 • w opisie źródeł archiwalnych: tytuł dokumentu, nazwa archiwum, sygnatura archiwalna, numer kartki.
 1. Do tekstu należy dołączyć:
 • tytuł w języku angielskim i polskim;
 • abstrakt w języku angielskim i polskim o objętości do 0,5 strony maszynopisu (abstrakty w języku polskim i angielskim dołączamy niezależnie od języka artykułu);
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim;
 • bibliografię załącznikową na końcu tekstu;
 • dane o autorze: imię i nazwisko, stopień naukowy, nazwa i adres miejsca pracy (stanowisko i pełnione funkcje – precyzyjną afiliację), adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail.
 1. Nadesłane materiały podlegają wstępnej selekcji przez redaktorów tematycznych, procedurze antyplagiatowej i recenzjom naukowym.
 2. Redakcja nie płaci honorariów autorskich i nie zwraca tekstów niezamówionych.
 3. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania tekstów i wprowadzania zmian redakcyjnych (konsultuje to z autorem).
 4. Termin składania tekstów do kolejnego numeru upływa w marcu każdego roku. Tekst może być przesłany pocztą elektroniczną wraz ze skanami oświadczeń autora.
 5. Autorzy wyrażają zgodę na publikację całości tekstu na stronie internetowej redakcji.
 6. Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons - Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC BY 3.0 PL)

Oświadczenie Autora.doc

Oświadczenie Autora.pdf